نمایش 1–18 از 70 نتیجه

تخت بستری CCU و ICU بیمار برقی چهار موتور

تخت بستری اطفال

تخت بستری برقی چهار موتوره

تخت بستری بیمار چهارشکن برقی

تخت بستری بیمار چهارشکن برقی

تخت بستری بیمار چهارشکن برقی صندلی شو

تخت بستری بیمار سه شکن مکانیکی

تخت بستری بیمار مکانیکی تک شکن توری

تخت بستری چهارشکن

تخت بستری چهارشکن مکانیکی

تخت بستری سه شکن دستی

تخت بستری سه شکن مکانیکی رویه استاتیک

تخت بستری مکانیکی دو شکن توری

تخت بستری مکانیکی سه شکن توری

تخت بستری نگهدارنده نوزاد

تخت بیمار چهارشکن

تخت بیمارستانی سه شکن برقی

تخت بیمارستانی لگن خور