نمایش یک نتیجه

پاراوان سه تیکه لوله ای

اطلاعات بیشتر

پاراوان سه تیکه لوله ای

  پاراوان سه تیکه لوله ای درجه 1 با پرده پارچه ای

با عرض 2.4 متر با پرده پارچه ای با چرخ 50mm

دسته:

پاراوان سه تیکه لوله ای

اطلاعات بیشتر

پاراوان سه تیکه لوله ای

پاراوان سه تیکه لوله ای درجه 1 با پرده پارچه ای

عرض 2 متر با پارچه ای با چرخ 50

دسته:

پاراوان مطب

یکی دیگرازپاراوانها,پاراوان مطب است  که برای جداسازی قسمت بیمار ازسایر قسمتها است و در مطبها وبیمارستانها ومراکز پزشکی بسیار کاربردی است ونقش جداکنندگی رادارد. دربیمارستانهاومطبها ,ازمدلهای چرخ دار(متحرک),مدل ثابت ومدل تاشونده  استفاده می کنند.پاراوان چرخداریاهمان متحرک نسبت به ثابت بسیارکاربردی تر است زیرابه راحتی جابجا می شودودر مواقع لزوم براحتی می توان آن را به مکان دیگری انتقال داد.در پاراوان هایی که قابلیت تاشوندگی دارند, درمواقع لزوم می شود طول یا عرض آن را تغییر داد وبرای کاربردهای درنظر گرفته شده از آن استفاده کرد.

پس پاراوانها درمطبهاوبیمارستانها بسیار مورد استفاده دارندوحس لزوم در این مکانها رابر می انگیزند زیراحائلی بین بیمار,پزشک وحتی همراه بیمارهستندوبعنوان یک نوع حریم شخصی محسوب می شوند .

پاراوانهادر اتاقهای بیمارستانها ویا مراکزپزشکی که می خواهندازتختهای متعدد استفاده کنند ,نقش جداکنندگی خوبی دارندوبرای تقسیم بندی فضای بیمار تحت درمان وپزشک ویا همراه بیمار,مورد استفاده قرار می گیرند.

پاراوانها ازجنس آلومینیوم وپارچه های قابل ضدعفونی و شستشوهستند وازمواد مرغوبی تهیه می شوندو موردتایید اداره ی تجهیزات پزشکی هستندو مطابق با استانداردهای لازم تولید می شوندوازمواد باکیفیتی استفاده می شوند که در طولانی مدت,دوام و استحکام داشته باشد.

پاراوان ثابت جایگزین خوبی بعنوان دیوار است که  یکی از اهداف آن رامی توان بعنوان مسدود سازی در فضاها شمرد ودیگری می توان برای تفکیک وجداسازی حریم بصورت ثابت ,استفاده کرد و در برخی موارد که احتیاج به بهینه سازی محیط داریم از مدل ثابت پاراوان استفاده می کنیم.پاراوان ثابت جایگزین بسیار خوبی برای دیوارکشی بصورت موقت است.

پاراوانها از جنس های مختلفی تولید می شوند.معمولا برای منازل ,ادارات ودکوراسون های داخلی مختلف از جنس چوبی  ومتریالهای خاصی استفاده می شوندولی درپاراوان های مخصوص اماکن پزشکی بایدازجنسی استفاده شود که بتوان به راحتی   شستشو ونظافت شود وزنگ نزند یا براحتی پاره نشود.

در مورد ابعاد پاراوان باید گفت که معمولا عرض آن حدود40 الی 60 سانتی متروارتفاع 185 سانتی متر می باشد.

درهنگام تولید,باید به ابعاد استاندارد ومدنظرقرار گرفته,توجه داشت زیرا با تداوم واستقامت و ماندگاری  محصول رابطه  ی مستقیم دارد.

پاراوان معمولا حد اقل از 4 قسمت متصل به هم تشکیل می شود وجنسی که در آن مورد استفاده قرار می گیرد بیشتر از پلاستیک های فوق العاده با دوام تولید می شود که براحتی بشود آلودگی ها را از آن زدود وضدعفونی کرد و در مواقعی ممکن است از سایر جنسهای قابل شستشو نیز استفاده شود.